Sola Allyson – Ife a D’ale Lyrics

Sola Allyson Isodotun Album Lyrics

Sola Allyson – Isodotun Album Lyrics

Ife a D’ale Lyrics by Sola Allyson

lfé e wa å d’alé
lfé e wa å d’alé ooo
lfé e wa d’alé
lfé e wa å d’alé ire

Ire låt’öké wå
lbükün ti kii si 10
Ire ti ö seé gbén dånü
e ire

lfé e wa å d’alé, etc

Adlib:
lfé Elédümaré l’ä fi $é’pil# ifé e wa
A d’alé o, a dlalé o
Ire t’Élédümåré sü tiimélé gb’åyé
Aö ni f’ese kQ aö ni subü i$ékan ålåäfiä ågbéyé
irépé wå l’äårin wa nåå ni
Ire lät’öké wä, etc/2x

lfé e wa å d’alé, etc.

Adlib: Båa ti h sa’på a wa läti $é’fé Oni$édå i$#dä
gbé wä d’alé Ojü ifé ö n(t) wä läéläé 6, ifé yi
d’alé ooo ire. lbükün at’ öké wå bå s’öri wa

lbükün bå s’öri i wa
lbükün bå sori i wa
Amin o
lbükün bå s’öri i wa
lbükün bå s’öri i wa o

Ad lib:
QdQQdün l’orögbö ngbö, QdQQdÜn l’awüså nwå
odün ö ni i dé k’ömo Obi 6 wön llöri ate eni ibükün
l’åwa a ti f’åse si o, bå s’öri wa, 6 bå slöri wa o

Iränwö ä wä fün wa
Irånwö å the fun wa Åmin o
Irånwö å wå fün wa
Irånwö ä wå fün wa o

Adlib:
Ojürere ati åänü, olöore aläåänü, ééyån bii ähgéli,
åhgéli bi ééyån wpn å $ügbå a wa n’irin åjö o wa.
Agbära Qlérun Elédümaré di wä mü o

Idimü di wä mü o
Idimü ä di wä mü o amin o
Idimü å di wå mü o
Idimü å di wå mü 00

A ö ni subü, ori öörö l’åå wå Olügbénirö Nbe l’öörö
iyen le ye ålåäf(å emi gigün ni tiwa åå ri
åwonlmo mo wå, béé nåå ni béé nåå ni o

Aä riiké åä riige l’énå åjö o wa

Iké åtige a måa bå wa IQ
Ike åtige a måa bå wa IQ ooo
Iké åtüge a måa bå wa IQ
Ike åtfige a mäa bä wa IQ o

Gbogbo i$é nké wa wén nge wå wén h $ügbå wa

Ere å glori å$epé Q wa l’åyé
Åä di’rün, ää d’igba, omp rere wpn ä yi wa kä
irand(ran wa ä tän’mölé

Éré å fün wa
Éré å fün wa amin o
Éré å fün wa
Éré fün wa o

lmölé å tån fün wa
lmölé ä tan fün wa amin o
Irnölé å tån fün wa
lmölé tan fün wa o
Onå lmél# l’åä rin klalé, åä rinnna iméle Åä j’éré
imölé, eni lmölé l’åwa imölé nbå wa 10
nigbågbogbo

Ire låt’öké wä, etc.

lfé lla gbékäé ojü ö nit) wå läélåé
Åä j’éré ifé aö ni kütå l’öjü Qjä yi o
Tütü tütü n’ilé olömi Itura ni tiwa didün didün n’ilé
olöyin adün ni tiwa
Idari åt’öké wå å wä fün wa åå m’énå åå gbå, aö ni
Si’nå, åå si, éré ni tiwa åå po sii

Åwa ti étö Adédä ti so kö s’öhün t’ö le yå wä
Elénini yågö ibi k’ö yågö l’énå a wa d’alé o
Å d’alé o
Ayé e wa å jé ti ibükün nigbågbogbo nåå ni

Written by; Sola Allyson
Released date; 8 February, 2021
Album/EP; Isodotun

Sola Allyson Ife a D’ale Lyrics