Rudeboy – Ihe Neme Lyrics

 

Ihe Neme Rudeboy Lyrics

Ihe Neme Lyrics

 

Ihe Neme Lyrics by Rudeboy

 

If your plan na to bring me down
Or the plan na to see me cry
No worry I go pray for you
As you dey see me I don dey fly
And as I dey fly I dey touch the sky
No worry I still pray for you
I still dey pray

Maka e na ya ni ru gi
Ga naya na azu gi
Eburu onye eziokwu
E ga hota ihe ne me
E ga hu ihe ne me
We jawa chineke nma
E ga hu ihe ne me
We jawa chineke nma
As you dey bless me I just dey grow
As I dey drop an the thing dey blow
Ihe ne me we jawa chineke nma
Nwane e ga hun ihe ne me
We jawa chineke nma
E ga hu ihe ne me
We jawa chineke nma

Sometimes e be like them want to try
But my baba God no let me down
Cos he’s always by my side o( by my side o)
Na the spiritual dey wan to fight
But as dem dey fight na empty fight
E dey blind for there side o ( for there side o)

E na aya ni iru gi
Ge na aya na zu gi
E buru onye ezeokwu
E ga huta ihe ne me
E ga hu ihe ne me
We jawa chineke nma
E ga hu ihe ne me
We jawa chineke nma
As you dey bless me I just dey grow
As I dey drop an the thing dey blow
Ihe ne me we jawa chineke nma
Nwane e ga hun ihe ne me
We jawa chineke nma

E na aya ni iru gi
Ge na aya na zu gi
E buru onye ezeokwu
E ga huta ihe ne me
E ga hu ihe ne me
We jawa chineke nma
E ga hu ihe ne me
We jawa chineke nma
As you dey bless me I just dey grow
As I dey drop an the thing dey blow
Ihe ne me we jawa chineke nma
Nwane e ga hun ihe ne me
We jawa chineke nma