Fred again.. – Billie (Loving Arms) Lyrics

 

Billie (Loving Arms) Lyrics Fred again..

Billie (Loving Arms) Lyrics

 

Billie (Loving Arms) Lyrics by Fred again..

 

Every child-child-child-child-child-child

Every child-child-child-child-child-child-child
Every child-child-child-child-child-child
Every child-child-child

My baby, then you put your loving arms around me
My baby, then you put your loving arms around me
My baby, then you put your loving arms around me
Then-then-then-then you put your loving arms around me
Around me, around me, around me

Then you
You
You
Then you

My-my-my baby then you
You
You
Then you

My baby, then you put your loving arms around me, around me
My baby, then you put your loving arms around me, around me

That’s all you gotta do, yeah
That’s all you gotta do, yeah

Every child-child-child-child-child-child
Every child-child-child-child-child-child
Every child-child-child-child-child-child
Every child-child-child-child-child

My baby, then you put your loving arms around me, around me
My baby, then you put your loving arms around me
(Burning inside, yeah, I’m burning inside)
Baby, then you put your loving arms around me, around me
My baby, then you put your loving arms around me
(Burning inside, yeah, I’m burning inside)
That all you gotta do, yeah

And it feels like shelter when you
(And it feels like shelter when you)
And it feels like shelter when you
And it feels like shelter when you
(And it feels like shelter when you)
And it feels like shelter when you
(And it feels like shelter when)

Don’t make me do

Every child-child-child-child-child-child
Every child-child-child-child-child-child
Every child-child-child-child-child-child
Every child-child-child-child-child-child
Every child-child-child-child-child-child
Every child-child-child-child-child-child
Every child-child-child-child-child-child
Every child-child-child-child-child

My baby, then you put your loving arms around me
Baby, then you put your loving arms around me