Celestine Donkor – Okronkronhene Lyrics

Celestine Donkor Okronkronhene Lyrics

Ɔkronkron, Ɔkronkron hene eh
Wo nwuma nyinaa ara pagya Wo
Meresanten, Meresanten hene eh
W’abɔde nyinaa ara (Koto Wo)

Ɔkronkron, Ɔkronkron hene eh
Wo nwuma nyinaa ara pagya Wo
Meresanten, Meresanten hene eh
W’abɔdeɛ nyina ara koto Wo

Ɔkronkron (Ɔkronkron, Ɔkronkron hene eh)
Wo nwuma nyinaa ara (Wo nwuma nyinaa ara koto Wo)
Meresanten (Meresanten,Meresanten hene eh)
W’abɔdeɛ nyina ara (W’abɔdeɛ nyina ara pagya Wo)

Ɔkronkron hene eh (Ɔkronkron, Ɔkronkron hene eh)
Wo nwuma nyinaa ara (Wo nwuma nyinaa ara koto Wo)
Meresanten hene, Meresanten hene (Meresanten, Meresanten hene eh)
W’abɔdeɛ nyina ara (W’abɔdeɛ nyina ara pagya Wo)

Oguama Wofata (Ɔfata)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Ayeyi sɛ no
Oguama Wofata (Ɔfata)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Ayeyi sɛ no
Oguama Wofata (Ɔfata)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Ayeyi sɛ no
Oguama Wofata (Ɔfata)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Ayeyi sɛ no

We give You glory, Jesus
We worship You today
You are worthy of our praise
Lord, we give You all the honour
You are worthy
You are worthy
You are worthy

Ne mu na nkwa wɔ
Nkwa yi ne nipa han
Abɔnefoɔ dwane bɛtoa, yɛnya fahodie
Adeakye me a, ɛyɛ W’adom
Metease a, ɛyɛ W’adom
M’adwuma yi koso a, ɛyɛ W’adom
Nhyira yi bu me so a, ɛyɛ W’adom oo

Nti menfa m’aseda, ɛnkɔma onipa bia anaa sɛ nsuo
Ɔhene eh
Ɛyɛ Wo
Ɛyɛ Wo
Ɛyɛ Wo
Ɛyɛ Wo
Ɛyɛ Woaa…
Na mede bɛma Wo

Oguama Wofata (Ɔfata)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Ayeyi sɛ no
Oguama Wofata (Ɔfata)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Ayeyi sɛ no
Oguama Wofata (Ɔfata)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Ayeyi sɛ no

Oguama Wofata (Ɔfata)
We worship You today (Ɔfata)
We give You all the praise (Ɔfata)
Ayeyi sɛ no

Ne mu na nkwa wɔ
Nkwayi ne nipa han
Abɔnefoɔ dwane bɛtoa, yɛnya fahodie
Adeakye me a, ɛyɛ W’adom
Metease a, ɛyɛ W’adom
M’adwuma yi koso a, ɛyɛ W’adom
Nhyira yi bu me so a, ɛyɛ W’adom

Nti menfa m’aseda, ɛnkɔma onipa bia anaa sɛ nsuo
Ɔhene eh
Ɛyɛ Wo
Ɛyɛ Wo
Ɛyɛ Wo
Ɛyɛ Wo
Ɛyɛ Woaaa…
Na mede bɛma Wo

Oguama Wofata, Oguama Wofata (Ɔfataa…)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Ayeyi sɛ no
Oguama Wofata, We give You glory Jesus (Ɔfata…)
We worship You today (Ɔfata)
We worship You today (Ayeyi sɛ no)

Oguama Wofata, Oguama Wofata (Ɔfataa…)
Oguama Wofata (Ɔfata)
Ayeyi sɛ no

Come and worship Him,
Oguama Wofata, Oguama Wofata (Ɔfata…)
HalleluYAH (Ɔfata)
Ayeyi sɛ no

Oguama Wofata, Ɔfata (Ɔfata)
Ɔfata
Ayeyi sɛ no

Ɔhene me koto wo, Me ma wo so (Ɔfata…)
Mɛyi W’ayɛ oo (Ɔfata)
Ayeyi sɛ no
Oguama Wofata (Ɔfata…)

    Credits & Song Knowledge

  • Song Title:
  • Performed by:
  • Written by:
  • Genre:
  • Album:
  • Release Date: