Amerado – Metua Lyrics

 

Metua Lyrics by Amerado (feat. Kuami Eugene)

 

Me nya Sika a, gye s3 me dream mu
Sipping Hennessy no
M3 s)re na saa abrab) b) ne de3 me nnim
As3 ohia yi was meant to be
Affect me mentally
Renting no be free
Yesu eeeeeeeee
Ya twiaa twiaa twiaa 3mma wai
Chairman fa no saa
Dirty life we dey live nso y3 nya bi ma mommy
3y3 hy3 br3 na aba saa
Masa fa no saa
Hard life we dey live nso yenya bi ma poppy

Mede woka a, metua Oo
Mede wo ka a, metua Oo
3n3 na me nni bia
Chairman me nso me mmr3 b3 ba Oo
Gyae na mede woka a, metua Oo
Mede woka a, metua Oo
3n3 na me nni bia
Masa me nso me mmr3 b3 ba Oo
Gyae na mede woka a, metua Oo

Tua oo tua Oo tua Oo oooooo
Mede wo ka a, metua Oo
Tua oo tua Oo tua Oo oooooo
Chairman mede wo ka a, metua Oo

Mede wo ka a,
Wore hwehw3 me a, Senegal
Wopaa fa tuo wode ba a,
Run away mede ka a,
Mefie wura 3p3 me, me te bar
Banku Sika ntua rent Oo nar
Mekoraa nso obi de me ka )de ba a,
M3 kyer3 chairman lasha
Mumu hwan na ehuu no
Pressure pressure saa
Na chaiman bisas whan na ehuu no
Na mepono no mefie Wura tuu no bubuu no
Wo nhu, me planning may3 cool no
Hy3 sesa fuo sesa me hw3 br3 a,
Metua ka full no na mabu me mu

Mede woka a, metua Oo
Mede wo ka a, metua Oo
3n3 na me nni bia
Chairman me nso me mmr3 b3 ba Oo
Gyae na mede woka a, metua Oo
Mede woka a, metua Oo
3n3 na me nni bia
Masa me nso me mmr3 b3 ba Oo
Gyae na mede woka a, metua Oo

Tua oo tua Oo tua Oo oooooo
Mede wo ka a, metua Oo
Tua oo tua Oo tua Oo oooooo
Chairman mede wo ka a, metua Oo

Kuami listen bro
)fr3 me tintinto
Mete ho a, mere tonko
Mek)nd) nkaten konto
Na nso ka yi, merepinso
Me nni bi, nso y3re gye me do
Ya brab) yi de3 soronko
Y3 B3y3 O.K yeeko
Herh! herh! tie me prepare
Me ny33 ready a, me tet33
Format me hyehy33
3bedi wo clear menim y3
Step by step atwede3
Me ntua y3 a, abotr3
Menyaa metua Oo ahokyer3
Mew) so ma woa ahomegyie mabr3

Me nya Sika a, gye s3 me dream mu
Sipping Hennessy no
M3 s)re na saa abrab) b) ne de3 me nnim
As3 Oo
Affect me mentally
Renting no be free
Yesu eeeeeeeee
Ya twiaa twiaa twiaa 3mma wai
Chairman fa no saa
Dirty life we dey live nso y3 nya bi ma mommy
3y3 hy3 br3 na aba saa
Masa fa no saa
Hard life we dey live nso yenya bi ma poppy

Mede woka a, metua Oo
Mede wo ka a, metua Oo
3n3 na me nni bia
Chairman me nso me mmr3 b3 ba Oo
Gyae na mede woka a, metua Oo
Mede woka a, metua Oo
3n3 na me nni bia
Masa me nso me mmr3 b3 ba Oo
Gyae na mede woka a, metua Oo

Tua oo tua Oo tua Oo oooooo
Mede wo ka a, metua Oo
Tua oo tua Oo tua Oo oooooo
Chairman mede wo ka a, metua Oo

  Credits & Song Knowledge


  Song Title:
  Performed by:
  Written by:
  Genre:
  Album:
  Release Date: